Home » Beaches » Lagos beaches » Meia Praia » Meia Praia emtpy beach