Home » Beaches » Monte Gordo beaches » Praia Verde » Pezinhos n’areia