Home » Beaches » West coast beaches » Praia do Amado